gallery/tillstånd
gallery/lindbergs-trans

Lindberg´s Försäkringsbyrå AB

Org.nr 559094-7882

 

Adress:  Ätrastigen 5 A

              311 38 Falkenberg

 

Växel: 0346-102 23

Epost: info@lindbergsfb.se

SWEDSEC:

 

Lindberg´s Försäkringsbyrå ABs rådgivare är licensierade via Swedsec. Swedsec licensierar rådgivare för att säkerställa kvalitet och kunskap inom finansiell rådgivning.

http://www.swedsec.se


BOLAGSVERKET:

 

Vidare krävs att företaget är registrerat i försäkringsförmedlarregistret hos Bolagsverket, vilket Lindberg´s Försäkringsbyrå AB är.

http://www.bolagsverket.se


SVENSKA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES FÖRENING:

 

Lindberg´s Försäkringsbyrå AB är medlem i SFM. SFM verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand.

http://www.sfm.se


ANSVARSFÖRSÄKRING

 

Ansvarsförsäkring är tecknad hos PartnerRe Ireland Insurance Ltd.

Försäkringen är tecknad via Tydliga

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband försäkringsförmedlingen. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 EUR. Den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas under ett år är 2 501 236 EUR. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med fondandelsförmedling eller investeringsrådgivning om fondandelar. Den högsta ersättningen som kan betalas ut per skada är 500 000 EUR samt 750 000 EUR per försäkringsår.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du ser att förmedlarens agerande har vållat denna, har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget i den mån du inte har fått ersättning av förmedlaren. 

INSURESEC:

 

Lindberg´s Försäkringsbyrå AB är licensierade av Insuresec. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

http://www.insuresec.se

http://www.formedlarregistret.se/sok/4073 

FINANSINSPEKTIONEN:

 

Lindberg´s Försäkringsbyrå AB har tillstånd via finansinspektionen för att bedriva försäkringsförmedling.

http://www.fi.se

KLAGOMÅL OCH KLAGOMÅLSANSVARIG:

 

Eventuella klagomål på Lindbergs Försäkringsbyrå AB och dess anställda ska framställas skriftligen till
Tydliga Compliance
Thomas Almqvist
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna.
Mail: compliance@tydliga.se
Klagomål besvaras snarast möjligt.


Tvist: Om tvist uppstår med anledning av uppdrag ska denna prövas av Allmän domstol.
Vår klagomålsansvarige kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligt, dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked. Om det inte är möjligt att lämna ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras om den fortsatta handläggningen och när du eventuellt kan förväntas få ett slutgiltigt besked.
Är du konsument kan du även få hjälp hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

 

KVALIFICERAT INNEHAV

 

Lindberg´s Försäkringsbyrå AB har inget kvalificerat innehav i några av produkterna som förmedlas.

TVISTLÖSNING

 

Om tvist uppstår med anledning av uppdraget till försäkringsförmedlaren, ska denna prövas av allmän domstol. Du har alltid rätt att få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Anknutet ombud

 

Lindbergs Försäkringsbyrå AB är anknutet värdepappersombud till värdepappersbolaget Nord Fondkommission, vilket ger oss fler möjligheter att kunna både tillverka finansiella produkter och erbjuda hela marknadens olika placeringsmöjligheter.

Nord Fondkommission har följande tillstånd vilket Lindbergs Försäkringsbyrå AB arbetar under:

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
  • Verksamhet i form av förvaltarregistrering

Nord Fondkommission AB ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som Lindbergs Försäkringsbyrå AB genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden. Klagomål i anledning av uppdrag som Lindbergs Försäkringsbyrå AB utför som anknutet ombud ska ställas till Nord Fondkommission ABs klagomålsansvarig. 

Om du inte är nöjd

 

Tycker du att vi har handlat fel eller missvisande vid ett rådgivningstillfälle avseende en eller flera värdepapperstransaktioner? I så fall ska du i första hand vända dig till din Swedseclicensierade rådgivare. Ofta räcker detta för att reda ut eventuella missförstånd.

Om du fortfarande känner att situationen inte kan lösas efter att ha pratat med din rådgivare kan du skicka in ett officiellt klagomål till Nord Fondkommission AB:s Klagomålsansvarige.

Kontaktuppgifter

Nord Fondkommission AB

Grevgatan 55
114 59 Stockholm

Org.nr: 556832-1342
Tel: 08-68430500
E-post: Kontakt@nordfk.se
www.nordfk.se

 

 

 

 

gallery/insuresec_emblem_svart_000x
gallery/logo-finansinspektionen
gallery/sfm_logo
gallery/swedsec1